Quick jump navigation

Project banner

startpage ШРИФТ Decrease font size Increase font size
startpage EU | BE | BG | TR | UK
<< Начало | За проекта | Партньори | Новини | Събития | Галерия | Връзки | Контакти | Карта на сайта | Онлайн Инструмент
ПАРТНЬОРИ

ВХОД КЪМ ПАРТНЬОРСКА ЗОНА (САМО ЗА ПАРТНЬОРИТЕ)

Достъп до партньорска зона

Асоциация Мария Кюри

Logo Асоциация Мария КюриАсоциация Мария Кюри е неправителствена нестопанска организация, чийто екип притежава експертиза в сферата на менторинга, неформалното обучение и обучението на работното място. В нашия тим работят специалисти от различни области: електронно обучение (e-learning), право, преподаване и др. Асоциацията е управлявала и участвала в няколко международни проекта в областта на създаване на менторинг схеми, дистанционно и електронно обучение (ODL and e-learning), кариерно консултиране, обучение за преквалификация, започване на работа, консултации за трудовите права, менторинг програми, мрежи на работодатели с позитивно отношение към хора с увреждания, и др. Екипът на „Мария Кюри” работи още в сферата на валидирането на неформални учебни практики, обучението за безработни лица (главно хора с увреждания) със специален акцент върху информационните технологии и интернет, достъпно по материали на хартиен носител, на Брайл и на жестомимичен език. Проектите на асоциацията включват повече от 7000 души годишно. „Мария Кюри” работи по няколко инициативи по програма „Леонардо да Винчи” на Европейската комисия, в които участва, както като координатор и бенефициент, така и като партньор. Асоциацията поддържа контакти с обучителни и образователни центрове и институции, както и с местните и държавните власти – общините, Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО), Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и с Европейската мрежа Workability Europe. Асоциация „Мария Кюри” извършва проучвания и дава консултации на външни организации, като за целта поддържа богат списък с контакти. Мениджърският екип на асоциацията има опит в управлението на проекти на местно, регионално, национално и международно ниво по програмите Леонардо да Винчи и Грюндвиг на Европейската комисия.
Практиката за разпространение на резултатите и продуктите, разработени в рамките от проектите, е изключително успешна благодарение на добрия PR отдел, който поддържа тесни контакти с медиите, с други неправителствени организации, със законодателите и с местните и национални власти.

За контакти:
4023 Пловдив, БЪЛГАРИЯ
бул. "Освобождение" 31
Комплекс Карина
етаж 1, ап. 4
тел.:+359 32 62 21 28
факс:+359 32 62 88 90
Лице за контакти: Мария Кюри
Ел. поща: info@marie-curie-bg.org
www.marie-curie-bg.org

ФениксКМ

Logo ФениксКМФениксКМ притежава богат опит и познания в областта на обучението, намирането на работа и сектора на културата.
В допълнение фирмата предлага експертни решения по проблемите на хората с увреждания, занимава се с подобряване на достъпността на средата за тях, като предлага съвети и напътствия в тази област за частни и държавни институции.
ФениксКМ поддържа контакти с различни експерти/консултанти, работещи в сферата на разпространението на резултатите, достъпността, електронното обучение, достъпност на интернет пространството, наемане на работа на хора с увреждания, както и организиране на работни срещи и конференции.
Фирмата проучва мнението и събира информация за изискванията на потребителите – хора с увреждания, възрастни хора и лица в неравностойно положение.

За контакти:
189, Amersveldstraat
8610 Kortemark, BELGIUM
tel.: +32 496 334056
Лице за контакт: Karel Van Isacker
Eл. поща: karel@PhoenixKM.eu
www.PhoenixKM.eu

Workability Europe

Logo Workability EuropeЕвропейската мрежа „Workability Europe” (WE) е регионална група, част от международната мрежа „Workability International”. Тя е най-голямата неправителствена нестопанска организация в Европа, обединяваща доставчици на услуги по заетостта и намирането на работа за хора с увреждания. Към настоящия момент WE обединява над 35 членуващи организации, които предоставят работни програми на над 1 милион хора с увреждания от 20 европейски страни. WE предлага на своите членове спектър от възможности, сред които лобиране и работа в мрежа, улесняване на достъпа до европейските фондове за финансиране, изследователска работа и разработване на проекти, осъществяване на бизнес контакти. Членовете на европейската мрежа имат достъп до значителен ноу-хау по отношение на създаването и провеждането на програми за обучение на хора с увреждания. Визията на организацията е насочена към създаване на единно европейско общество, в което да се съблюдават равните възможности за намиране на работа на хората с увреждания. Мисията на WE е насочена към утвърждаването й като лидер на европейско ниво по отношение на разпространението на добри практики и осигуряването на заетост и трудова практика за хората с увреждания.

За контакти:
11 Rue des Colonies
1000 Brussels- Belgium
tel.: +32 2 235 6664
fax: +32 2 736 5444
Лице за контакт: Bertie Hunt
Eл. поща: secretary@workability-europe.org
www.workability-europe.org

Център за изследвания и консултиране „Bolu” - Турция

Logo Център за изследвания и консултиране 'Bolu' - ТурцияЦентър за изследвания и консултиране „Bolu” е организация, която предоставя услуги по специализирано обучение и консултиране. В нашата работа поставяме на първо място личността на индивида – на студентите, които са потребители на услугите по специално обучение в областта Bolu в Турция. Центърът извършва планиране и предоставя консултации за началните и средните училища в региона. Организацията обслужва общо около 150 училища и учебни институции. В екипа работят четирима консултанти, един преподавател на лица с ментални затруднения и един преподавател на лица със зрителни увреждания.
Една от целите на организацията е да се насърчава личностното развитие на хората в общността чрез предоставяне на напътствия и консултации. В изпълнение на тази цел центърът организира и провежда различни семинари, работни срещи и конференции, на които присъстват заинтересованите лица и организации. Сферата на консултирането през последните години се развива активно, тъй като такава е и общата тенденция за развитие и подобряване на услугите. Осъзнава се, че от съществено значение е да се изпълни стратегията за обучение през целия живот.

За контакти:
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
İB Otelcilik ve Turizm Mesl. Lis. Bahзesi
14100 Bolu, TURKEY
tel: +90 374 212 49 15
fax:+90 374 217 71 15
Лице за контакт: Ibrahim Erkan
Eл. поща: ierkani@hotmail.com
www.ram.meb.k12.tr

Търговска камара на Единбург, Шотландия

Logo Търговска камара на Единбург, ШотландияТърговската камара на Единбург е членствена организация представител на бизнеса в града и неговите околности. Камарата играе съществена роля за бизнеса и икономическото развитие на този регион от Шотландия. Стартирането и развитието на бизнеса е сърцето на всяка жива и успешна икономика. Организацията предоставя подкрепа при започване и изграждане на печаливши бизнес стратегии, включително чрез предоставяне на съвети и обучение по „електронен бизнес” за хора от малцинства, хора с увреждания и такива в неравностойно положение. В европейски план все още има много работа, която трябва да се свърши в областта на подкрепата и включването на хора от различни географски и тематични общности с цел изграждане на единно общество отворено за всички. Екипът на Търговската камара на Единбург притежава богат опит и квалификации, които прилага в ежедневната си дейност с много внимание и грижа към лицата, които се възползват от бизнес възможностите, предлагани от организацията.

За контакти:
2, Festival Square
EH3 9SU Edinburgh, UNITED KINGDOM
tel.:+44 131 221 3189
fax:+44 131 221 2998
Лице за контакти: Roger Horam
Eл. поща: Roger.horam@edinburghchamber.co.uk
www.edinburghchamber.co.uk

Университет Worcester

Logo Университет WorcesterУниверситетският център за подкрепа на допълнителното обучение към Университета в Устър е партньор на Междууниверситетския център за подобряване на преподаването и обучението (LearnHigher CETL - Великобритания). Университетският център е създаден през септември 2005 година и се управлява от д-р Вал Чапман. Екипът към момента се занимава с 5 ключови сфери на дейност по въпросите на допълнителното обучение и преподаване, главно за хора с увреждания. Междууниверситетският център LearnHigher CETL. се стреми да получи международно признание за учебните практики, които провежда.
Университетът Worcester ще извършва основно изследователска работа по отношение на приобщаването на студентите с увреждания. Дейността ще бъде ръководена от д-р Вал Чапман (регионален координатор) с подкрепата на експертите от Центъра за подкрепа на допълнителното обучение и Центъра за равни възможности.

За контакти:
Henwick Grove
WR2 6AJ Worcester, UNITED KINGDOM
tel.: +44 1905 855402
fax: +44 1905 542068
Лице за контакт: Val Chapman
Eл. Поща: v.chapman@worc.ac.uk
www.worc.ac.uk

Leonardo da Vinci programme logo