Quick jump navigation

Project banner

startpage ШРИФТ Decrease font size Increase font size
startpage EU | BE | BG | TR | UK
<< Начало | За проекта | Партньори | Новини | Събития | Галерия | Връзки | Контакти | Карта на сайта | Онлайн Инструмент
ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Валидиране на менторинга 2 е проект, който ще отговори на потребностите на хората с увреждания и други лица в неравностойно положение на пазара на труда чрез разработването на системи за признаване на тяхното неформално обучение. Лицата от тази група, често не притежават необходимите квалификации, които да ги направят конкурентоспособни на пазара на труда, а това съответно намалява възможността да си намерят работа. Чрез създаването на иновативни менторинг програми за хора с увреждания, възрастни хора и млади хора в риск в три държави, проектът ще осъществи трансфер на принципите и практиките на ефективната и висококачествена менторинг програма и ще валидира постиженията й въз основа на Кодекса за приложение на менторинг програмите, разработен в рамките на предходния проект „Валидиране на менторинг програмите”. BG/05/C/F/TH- 83 300 (www.mentoring-validation.org).
В помощ на осъществяването на този трансфер, екипът от специалисти, работещи по VM2 ще разработи иновативни системи за самооценка на участниците в менторинг програмата.
Този проект е насочен главно към потребностите на хората с увреждания и други лица в неравностойно положение на пазара на труда – те са главните бенефициенти, които ще се възползват от неформалния характер на менторинга. Подходът е от полза още и за хора, на които им липсва трудов опит или не са имали възможността да развият своите умения и компетенции в пълна степен.

Разработването на система за валидиране на резултатите, постигнати по време на менторинг програма, е важен напредък, който е постигнат на базата на богатия опит в тази сфера на екипа, работещи по инициативата. Експертите са почерпили примери за добри практики от цяла Европа. Без формално признаване на постигнатите резултати от обучението, участниците в менторинг програмите (менторите и техните наставлявани) не получават признание на постиженията си и работодателите им не могат правилно да преценят качествата и потенциала на лицата, които могат да наемат на работа.

Проектът Валидиране на менторинга 2 представлява пряк израз на принципите на Споразумението от Копенхаген и допълва набора от инициативи в рамките на общността, които имат за цел признаване на ползите от неформалното учене като напълно функционална част от професионалното образование и обучение.

Целеви групи, сектори и крайни потребители

повече

ЦЕЛИ

повече

OЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

повече

СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА (РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЕКТ ВАЛИДИРАНЕ НА МЕНТОРИНГ ПРОГРАМИТЕ 2)

повече
Leonardo da Vinci programme logo